Mentortraining

Ontwikkeling Mentortraining Partnerschap Opleiden in School Oost Gelderland

Inleiding
Onderzoek naar de kwaliteit van werkplekleren laat zien dat de rol van de mentor cruciaal is en dat investeren in de mentor voor alle betrokkenen binnen het opleiden in de school.

(mentor, student, school, interne opleider) winst oplevert (Crasborn, Hennissen, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2014)[1]. Richting toekomstige accreditatie- en toetsingsmomenten moet bovendien aantoonbaar gemaakt kunnen worden, dat in deze kwaliteit geïnvesteerd is.

In 2017 is een start gemaakt met het uitvoeren van de ‘Mentortraining op maat’. Evaluatie daarvan laat zien dat dit als heel zinvol ervaren wordt, mede door de rol van de (eigen) interne opleider. Tijdens veldcontactdagen kunnen interne opleiders zich professionaliseren in het organiseren en uitvoeren van dergelijke mentorbijeenkomsten en vanaf studiejaar 2018/2019 zal dit een vast onderdeel van de Opleiding voor opleiders zijn.

Wel zijn de betrokkenen unaniem over de status van de training: Dit is een opfriscursus, daarnaast zou er een basistraining moeten zijn voor leerkrachten die nog niet eerder mentor geweest zijn. Verschillende besturen hebben een dergelijke training ontwikkeld, anderen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een aanbod op dit vlak. In alle gevallen moet helder zijn wat de gewenste opbrengst is.

Doel
Beoogd wordt leerkrachten van opleidingsscholen die voor het eerst een student gaan begeleiden een basistraining voor mentoren aan te bieden. Het doel van deze training is om een beeld te schetsen van de opleiding (Wat moet een student doen? Wat kan ik van een student verwachten? Welke opbouw zit daar in?) en de mentor toe te rusten met een breed scala aan begeleidingstechnieken (Feedback geven, complimenteren, confronteren, gesprekken voeren)

Opbrengst
De basistraining voor mentoren moet het volgende resultaat opleveren:

 • De mentor weet hoe het curriculum van studenten er uit ziet, in het bijzonder het deel dat in de praktijk wordt uitgevoerd.
 • De mentor kent de inhoud van de competentiegids en de manier waarop hiermee door studenten gewerkt wordt.
 • De mentor weet welke activiteiten de student in de praktijk kan uitvoeren.
 • De mentor weet welke verwachtingen hij/zij kan en mag hebben van een student in een bepaalde fase van de opleiding.
 • De mentor kent de status van de tussenbeoordeling en kan deze adequaat invullen en bespreken.
 • De mentor kan de student begeleiden bij het stellen en behalen van doelen in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en het reflecteren hierop.
 • De mentor weet wat het inhoudt om ontwikkelingsgerichte feedback te geven en vindt daarin de juiste balans tussen complimenten en (opbouwende) kritiek.
 • De mentor kan schakelen tussen verschillende begeleidings- en gespreks-technieken om de student zo adequaat mogelijk te ondersteunen en vindt daarin de juiste balans tussen sturen en volgen.
 • De mentor weet welke stappen hij/zij moet ondernemen en wie er benaderd moeten worden op het moment dat een student problemen ondervindt tijdens de stage.
 • De mentor kan over zijn (eerste) ervaringen in het begeleiden van studenten met ervaren en minder ervaren collega’s van gedachten wisselen.

Inhoud en organisatie
Bovenstaande opbrengst zou gerealiseerd kunnen komen in een training voor (aspirant/startende) mentoren waarin de volgende drie onderdelen aan bod komen in bijeenkomsten van 2,5 uur:

Onderdeel 1: Inhoud van het curriculum

 • De student in de praktijk: Wat kan en mag ik verwachten?

Onderdeel 2: Het begeleiden van de student:

 • het opbouwen van een professionele relatie
 • balanceren tussen sturen en volgen
 • schakelen tussen begeleidersrollen
 • het geven van ontwikkelingsgerichte feedback
 • complimenten en kritiek
 • flexibel inzetten van verschillende gesprekstechnieken

Onderdeel 3: Intervisie aan de hand van in praktijk gebrachte begeleidingstechnieken

De praktijk en ervaring van de leerkracht zijn belangrijke ingrediënten bij alle onderdelen.

Maatwerk
Besturen kunnen een training zoals hierboven beschreven zelf organiseren en aanbieden. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun coördinator, interne opleiders en ervaren mentoren, eventueel aangevuld met TIM-docenten (Team Intervisie en Mentortraining) en studenten.

Besturen kunnen er ook voor kiezen mentoren te laten trainen door het partnerschap. Indien voldoende besturen hiervoor belangstelling hebben zal deze training ontwikkeld worden. Wanneer de training ontwikkeld is, zal de mogelijkheid geboden worden de training (vanaf 10 deelnemers) in company te laten plaatsvinden.

Kosten ontwikkeling mentortraining
De kosten per deelnemer voor het hele traject bedragen €180,- per deelnemer.

[1] Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., & Korthagen, F., & Bergen, T. (2014). De ‘M-factor’ in begeleidingsgesprekken monitoren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35 (1), 85-98.