Topklas onderwijsassistenten

Je bent aangesteld als onderwijsassistent en ondersteunt leerkrachten in de klas. Je werkt met kleine groepjes of met individuele kinderen. Je geeft extra lees- en rekenlessen. Je werkt aan de hand van een hulpplan en neemt wel eens toetsen af. Je doet allerlei taken die dicht tegen de taken van de leerkracht aan liggen. Je hebt echter geen pabodiploma, dus geen bevoegdheid tot lesgeven. Door jouw praktische instelling, veel doen en goed kijken, kom je een heel eind. Toch wil je ook graag op hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en onderwijsinzichten. In de cursus Topklas voor onderwijsassistenten komen eigenaarschap, effectieve instructie en kijken naar kinderen uitgebreid aan bod.

Cursusinhouden

Eigenaarschap
Eigenaarschap is een veelbesproken term in het onderwijs. Waar voorheen op school de nadruk lag op het kunnen reproduceren van aangeboden kennis, gaat tegenwoordig de aandacht uit naar het vermogen en de bereidheid om zelf kennis en vaardigheden te verkrijgen. Bij eigenaarschap worden kinderen zelf actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen die eigenaar worden van hun eigen leerproces, zijn meer betrokken en gemotiveerd en behalen hogere leerresultaten. In scholen ontstaan door deze visie nieuwe vormen van onderwijs, waarbij de onderwijsinhoudelijke taken van professionals in toenemende mate worden verdeeld over alle onderwijsprofessionals.

Je leert in deze module wat eigenaarschap betekent en hoe je dit in je praktijk bij kinderen verder kunt ontwikkelen. Je leert een leeromgeving te creëren waarin kinderen eigen doelen leren stellen en waarin je kinderen leert te reflecteren. Je leert ze na te denken en te praten over leren zodat ze een actieve leerhouding en vaardigheden ontwikkelen.

Effectieve instructie en differentiatie
Kinderen verschillen en hebben verschillende onderwijsbehoeften. Om daaraan tegemoet te komen, is het belangrijk jouw instructie af te stemmen op verschillende groepen, met elk andere behoeften. Voor optimale prestaties van al jouw leerlingen is een goed afgestemde instructie van doorslaggevende betekenis. In deze cursus staat effectief instructiegedrag centraal. Je leert hoe kinderen van en met elkaar leren, door gerichte en geplande interactie te organiseren. Je ontdekt waar je moet sturen en waar je leerlingen de verantwoordelijkheid kunt geven voor het eigen leerproces. Daarnaast ontdek je hoe je binnen dezelfde les kunt switchen van ‘docentsturing’ naar ‘leerlingsturing’, om zo het beste uit leerlingen te halen.

Kijken naar kinderen
Hoe verloopt de ontwikkeling van een kind en hoe leert het kind? We weten steeds meer over hoe leren plaats vindt. Wat betekent dit dan voor het onderwijs en met name wat betekent dit voor de leerkracht die kinderen begeleidt in hun ontwikkeling. Wat hebben kinderen nodig in de verschillende ontwikkelingsfasen in het leerproces? Je leert in deze bijeenkomsten ontwikkelingsfasen bij kinderen herkennen, het verschil tussen growth en fixed mindset, hoe je breinleren stimuleert en wat de leerpiramide en de leerkuil inhouden.

N.B. andere cursusinhouden zijn vanzelfsprekend mogelijk. Het professionaliseringstraject kan volledig op maat worden samengesteld 

Opzet

  • 6 bijeenkomsten van 3 uur (kennisoverdracht, uitwisseling en intervisie).
  • Een intakegesprek waar de eigen leervragen en doelen worden opgesteld.
  • Vooropdrachten per bijeenkomst en een grote eindopdracht met een presentatie.

Afsluiting

  • Na afronding van de eindopdracht van de cursus (6 bijeenkomsten) ontvang je een certificaat van Iselinge Academie.

Kosten en organisatie

In totaal gaat het om 6 bijeenkomsten van 2 à 3 uur. Tijdstip en dag in overleg. Bijeenkomsten worden 1 keer per maand ingepland. Het traject wordt gestart met een persoonlijk intake gesprek. Aan het einde van de eerste bijeenkomst worden opdrachten gegeven voor uitvoering in de dagelijkse praktijk. De ervaringen komen terug in de 2de bijeenkomst. 

In Company
De kosten bij een In Company aanbod bedragen € 1080,- per dagdeel x 6 = € 6480,- (ongeacht het aantal deelnemers, echter met een maximum van 18). Desgewenst kan het traject geheel op maat worden samengesteld in overleg met de opdrachtgever.

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Intakegesprek
Voorafgaande aan de cursus wordt met alle deelnemers een intakegesprek gehouden. Indien mogelijk worden de gesprekken aangesloten ingepland. Het intakegesprek duurt 30 minuten.