• Post-hbo-opleiding tot Intern begeleider

Post-hbo-opleiding tot intern begeleider

Als intern begeleider verbind je alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar. Je bent de innovator voor het team op schoolniveau. Leerkrachten kunnen met hun zorgvragen bij jou terecht. Ben je leraar en wil je de zorgstructuur voor jouw school opzetten en leraren begeleiden? Dan helpt deze opleiding je hier voortvarende stappen in te zetten.

Voor wie?
Leerkrachten en intern begeleiders in een taak / functie als intern begeleider op bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.

Jaar 1

In het eerste jaar krijg je als intern begeleider te maken met de verschillende taakgebieden van de intern begeleider (ib’er): begeleiden, beheren, coördineren, coachen en organiseren. Door praktijkgerichte opdrachten, actieve eigen kennisverwerving en uitwisseling werk je aan jouw eigen ontwikkeling. Bovendien leer je, al dan niet in samenwerking met andere deelnemers, actief nieuwe kennis aan reeds verworven kennis te koppelen. De koppelingen tussen theorie en praktijk worden door discussie en dialoog naar boven gehaald. Zo toets je het geleerde direct in de praktijk. Reflectie is dus een belangrijk onderdeel in jouw professionaliseringsproces.

Jaar 2

In het tweede jaar staan innoveren, onderzoek en kwaliteitszorg centraal. Daarbij komt het samenwerken (met externen) en netwerken aan de orde. Naast zorgaspecten en competentieverwerving wordt aandacht besteed aan de intern begeleider als onderwijskundig leider en innovator. Je brengt de opbrengsten binnen de vakinhouden in kaart en vanuit sterktezwakteanalyses werk je aan verbeterplannen. In dit jaar voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Dit gebeurt in je eigen schoolpraktijk. De leercoach begeleidt de cursist hierbij, zodat kwaliteit gewaarborgd wordt. Het uitwerken en uitvoeren van de verbeterplannen zijn onderdeel van het praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is een belangrijk onderdeel van het tweede jaar.

Uitgangspunten en werkvormen

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

• actief leren door volwassenen;
• leren met en van elkaar;
• sterke koppeling tussen theorie en praktijk;
• reflectie op werkconcept;
• werken aan de eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Vooropleiding

Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.

‘Als ib’ er moet je, naast flexibel en wendbaar, ook een mate van robuustheid bezitten. Hiermee wordt bedoeld dat de ib’er ‘tegen een stootje kan’, vasthoudend en stressbestendig is.

Modules

Duur: 3 dagen

• het profiel van de intern begeleider (ib'er);
• de positie van de intern begeleider (ib'er) binnen de school;
• zorgstructuur;
• landelijk en regionaal onderwijsbeleid: de trends en ontwikkelingen;
• basisvoorwaarden gespreksvoering.

Duur: 2 dagen

• zicht krijgen op ‘wat werkt in de klas’;
• effectief leerkrachtgedrag pedagogisch en didactisch handelen;
• instructie en klassenmanagement;
• onderwijsdoelen en doorgaande lijn;
• gesprekken met kinderen;
• intervisie, feedback en reflectie.

Duur: 1 dag

• intervisie;
• persoonlijke ontwikkeling en reflectie;
• begeleidingsvaardigheden.

Duur: 2 dagen

• formuleren van OPP;
• de ondersteuningsbehoefte van leerling en leerkracht;
• teamrollen en teamontwikkeling;
• effectieve leerling- en groepsbesprekingen;
• uitvoeren van een leerlingbespreking.

Duur: 3 dagen

• de doorgaande lijn (van kleuter tot vo-leerling) in de zorg;
• persoonlijke leiderschapsstijlen;
• communicatie binnen het team;
• uitvoeren van een begeleidingscyclus.

Duur: 1 dag

• plaats van onderzoek;
• intervisie;
• het evalueren van de persoonlijke ontwikkeling.

Duur: 2 dagen

• leiding geven aan veranderingsprocessen ten aanzien van leerlingenzorg;
• kennis ontwikkelen met betrekking tot kwaliteitsinstrumenten;
• implementatie en borging van onderwijsveranderingen;
• het team motiveren bij onderwijsverandering;
• vergadertechnieken.

Duur: 1 dag

• praktijk en theorie van praktijkgericht onderzoek;
• persoonlijke ontwikkeling;
• begeleiding bij het persoonlijk onderzoek.

module 7: Vakinhoudelijke verdieping

Duur: 6 dagen

a. sociaal emotionele ontwikkeling/gedrag (2 dagen);
b. taal/lezen (2 dagen);
c. rekenen (2 dagen);

• actuele ontwikkelingen binnen vakgebieden;
• methode- en materialenkennis;
• de doorgaande leerlijn;
• het doorlichten van de eigen praktijksituatie.

Duur: 1 dag

• presentatie van het praktijkonderzoek;
• terugblikken op de eigen leerroute;
• evaluatie van de opleiding.

Vrijblijvend adviesgesprek

Advies nodig over een opleiding of specifieke vragen? Vraag een adviesgesprek aan en wij nemen contact met je op.

Post-hbo-opleiding: intern begeleider- Jaar 1

Prijs€ 2985,- (jaar 1)

Duur1 jaar

Je schrijft je per jaar in.

PlaatsUtrecht

StartdatumSeptember 2020

inschrijven

PlaatsDoetinchem

StartdatumOktober 2020

inschrijven

Post-hbo-opleiding: intern begeleider - jaar 2

Prijs€ 3075,- (Jaar 2)

Duur1 jaar

Je schrijft je per jaar in.

PlaatsDoetinchem

Startdatumseptember 2020

inschrijven

PlaatsUtrecht

Startdatumseptember 2020

inschrijven

Geen lerarenbeurs, wel compenstatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.
Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Duur

De hele opleiding duurt 2 jaar. Met elk jaar 12 bijeenkomsten.

Studielast

De studielast voor de totale opleiding bedraagt 846 uur.

Diploma

Na afronding van de tweejarige opleiding ontvang je het officieel erkende diploma intern begeleider van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Planning

Planning Utrecht
Woensdagen van 14.00-20.30 uur start september 2020

Planning Doetinchem
Donderdagen van 15.00-21.30 uur start oktober 2020

Prijs

De prijs voor het eerste jaar is € 2985,-. De prijs voor het tweede jaar is € 3075,- Dit is inclusief maaltijden en exclusief de literatuur van de literatuurlijst.