• Specialist Jonge Kind

Post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

Wil jij kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke leeromgeving bieden? Wil je onderwijs onderbouwen vanuit literatuur? En wil jij het onderwijsbeleid van jonge kinderen vormgeven? Kortom: wil jij expert worden op het gebied van het jonge kind? Dan is Jonge Kind Specialist de post-hbo-opleiding die bij jou past.

Inhoud

In deze competentiegerichte opleiding wordt de theorie aan de praktijk verbonden. Het gaat in de opleiding over:

 • onderwijsvisies;
 • werken met doelen en leerlijnen in relatie tot de pedagogische-didactische benadering van jonge kinderen;
 • basiscommunicatie met jonge kinderen;
 • spel en hoeken;
 • organisatie;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • rekenen en taal in de context van het beredeneerd aanbod.

Leerteams
Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Elk leerteam kiest een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • sociale media en kleuters;
 • creativiteit en muziek;
 • bewegingsactiviteiten en sensomotorische ontwikkeling;
 • wereldoriëntatie;
 • wetenschap en techniek;
 • ouderbetrokkenheid;
 • verandermanagement.

De leerteams presenteren de eindresultaten van het onderzoek en de verdieping aan elkaar, hierdoor vindt kennisoverdracht plaats.

Lerend netwerk
Het opzetten van een lerend netwerk binnen het onderbouwteam van je school of met een voorschool maakt eveneens deel uit van de opleiding.

Meesterstuk
Je eindproduct is een Meesterstuk waarin je reflecteert op je eigen handelen in de praktijk aan de hand van de opdrachten die je tijdens de opleiding hebt uitgevoerd.

Na de opleiding
Als je deze opleiding afgerond hebt, ben je in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat om een plan van aanpak te maken, met oog voor de eigen pedagogische- en didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen jouw team kennisoverdracht kunt realiseren.

Programma

De onderwerpen van de bijeenkomsten
Bijeenkomst  1 Visie op het onderwijs aan jonge kinderen
Bijeenkomst  2 Basiscommunicatie
Bijeenkomst  3 Spel
Bijeenkomst  4 Organisatie en hoeken
Bijeenkomst  5 Rekenen in de context van het beredeneerd aanbod
Bijeenkomst  6 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Bijeenkomst  7 Taal in de context van het beredeneerd aanbod (1)
Bijeenkomst  8 Taal in de context van het beredeneerd aanbod (2)
Bijeenkomst  9 Presentatie leerteams
Bijeenkomst 10 Terugblik en afsluiting, uitreiken diploma’s

Masterclasses
Bijeenkomst 1: Sociaal constructivistisch leren
Bijeenkomst 2: Planmatig handelen
Bijeenkomst 3: Lerende Netwerken
Bijeenkomst 4: Omgaan met weerstand
Bijeenkomst 5: Feedback geven en ontvangen
Bijeenkomst 6: Innoveren
Bijeenkomst 7: Leerstijlen van Kolb en teamrollen
Bijeenkomst 8: Vergaderen en de denkhoeden van De Bono

Vooropleiding

Pabo-diploma of hbo-opleiding pedagogiek.

Diploma

Na afronding ontvang je het officieel erkende Jonge Kind Specialist-diploma van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Vrijstellingenbeleid
Aanvraag voor eventuele vrijstellingen verlopen enkel via het EVC bureau van Iselinge Academie. Het EVC bureau heeft een adviserende rol naar de examencommissie van Iselinge Hogeschool waar vrijstellingsaanvragen in behandeling worden genomen.

Studenten zeggen...
‘Ik ben echt gegroeid in mijn vak. Ik ben veel bewuster bezig met mijn werk en maak eigen keuzes. Ik weet waarom ik iets doe zoals ik het doe.

Post-hbo-opleiding jonge kind specialist

Prijs2495,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum14 oktober 2020

inschrijven

De opleiding jonge kind specialist is een erkend registeropleiding en geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (onderdeel CPION). Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. Doel hiervan is om door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-hbo-opleidingen in Nederland. Als je deze opleiding volgt, ben je dus zeker van een kwalitatief goede opleiding.

Cobi Visser, kerndocent specialist jonge kind

Cobi Visser, kerndocent specialist jonge kind

Cobi heeft een ruime ervaring in alle niveaus van het basisonderwijs, zowel op de werkvloer (kleuterleidster, leerkracht) als in diverse managementfuncties (hoofdleidster, coördinator, IB-er, directeur bao). Afgestudeerd Hoger Kader Pedagogiek en sinds 2011 zelfstandig ondernemer en eigenaar van VisActiva en docent bij Iselinge Academie.

Studiebelasting

De opleiding heeft een studiebelasting van 350 uur.

 • Intake en assessment: 2 uur
 • Docent-contacturen: 48 uur
 • Literatuurstudie: 100 uur
 • Praktijkuren: 200 uur

Contacturen bestaan uit de tijd dat de student daadwerkelijk aanwezig is op de opleiding. Zelfstudie-uren bestaan uit het bestuderen van de literatuur, werken in leerteams en uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk.

Gemiddeld besteedt de student 7,5 uur per week aan de opleiding (colleges en (praktijk)opdrachten).

Geen lerarenbeurs, wel compensatie mogelijk!

Belastingdienst voordeel

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.
Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Planning

De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van vijf uur, een intake gesprek, voortgangs-en eindassessment. Deze 10 bijeenkomst zijn verdeeld over 14 maanden.

In onze bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende corona maatregelingen.

Woensdag 23-09-2020 15:30 - 20:30 uur (Intakegesprekken)
Woensdag 14-10-2020 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 11-11-2020 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 09-12-2020 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 13-01-2021 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 10-02-2021 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 24-03-2021 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 21-04-2021 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 09-06-2021 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 15-09-2021 15:30 - 20:30 uur  
Woensdag 06-10-2021 15:30 - 20:30 uur  

 

Locatie
Iselinge Academie
Bachlaan 11
Doetinchem

Overige info

De doelstellingen van de PostHBO-opleiding Jonge Kind specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel Jonge Kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind, 2008) en het Utrechts Kwaliteitskader voor educatie van het Jonge Kind (2017). Het Utrechts Kwaliteitskader bevat ankerpunten die als normatief kader kunnen worden gezien en gaan over het professioneel handelen van jou als leerkracht. Gedurende de opleiding kies je een aantal speerpunten waaraan je gaat werken.

“Ik heb speerpunten gekozen waar ik me nog meer in kan ontwikkelen. Die heb ik vervolgens verweven in de opdrachten die ik moest uitvoeren in de klas. Op die manier was ik heel bewust met die speerpunten bezig. Ik had gekozen voor: ‘een gevoelig oog’, ‘spel, ‘met een doel’ en ‘gebruik de tijd’.

De inhoud van de opleiding krijgt gestalte vanuit de interactionistische visie. Hiermee wordt bedoeld dat het ontwikkelingsproces van het kind resultaat is van samenwerking tussen tenminste twee factoren: de persoon (het kind) en de omgeving. De leerkracht, de school en de ouders maken deel uit van de omgeving. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen gebeurt handelingsgericht.

Doel
Integratie van het competentieprofiel Jonge Kind en de normen van het Utrechts Kwaliteitskader levert de doelen van de opleiding. Na de opleiding kun je de gestelde normen bewust, intentioneel, geïntegreerd en zichtbaar toepassen in de praktijk.

Competentiegericht
De PHBO opleiding is competentiegericht. Je reflecteert voortdurend op eigen handelen in relatie tot de volgende competenties:

Competentie 1: Interpersoonlijk competent

Competentie 2: Pedagogisch competent

Competentie 3: Vakinhoudelijk/didactisch competent

Competentie 4: Organisatorisch competent

Naast de vier competenties zijn er twee dimensies. De dimensies liggen als het ware onder de competenties. Het gaat daarbij om jouw onderliggende basishouding.

Dimensie A: Ik en het onderbouw team

Dimensie B: Mijn onderzoekende houding

Competenties en dimensies worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind;
 • Observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen;
 • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind en leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind;
 • Passend onderwijs. Het kind en de ouders/verzorgers worden hierbij gezien als ‘learning partner’, opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind.

Dimensie A er uitgelicht
Hierbij gaat het over het jou en je onderbouw team. Je kiest - in overleg met jouw school - een relevant onderwerp en gaat in enkele korte bijeenkomsten met een aantal collega’s over het onderwerp in gesprek. We noemen dat een Lerend Netwerk. Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de opleiding. Door het opzetten van een Lerend Netwerk op je eigen school leer je hoe je binnen je team kennis over kunt dragen.

Dimensie B uitgelicht
Naast het Lerend Netwerk maakt het werken in leerteams deel uit van de opleiding. Je gaat samen met andere deelnemers uit de opleidingsgroep een leerteam vormen. Een leerteam bestaat meestal uit drie personen. Elk leerteam kiest een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping in de praktijk.

 • sociale media en kleuters
 • creativiteit / muziek / spel
 • bewegingsactiviteiten / sensomotorische ontwikkeling
 • wereldoriëntatie
 • wetenschap en techniek
 • ouderbetrokkenheid
 • verandermanagement

In de negende bijeenkomst presenteren de leerteams de eindresultaten van hun onderzoek aan elkaar, waardoor kennisoverdracht plaatsvindt.

Masterclasses
Iselinge Academie biedt bij de opleiding Specialist Jonge Kind mini-masterclasses die een link hebben met de rol van de jonge kind specialist c.q. expert in een onderbouwteam.