• Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag

Post-hbo-opleiding Specialist onderwijsbehoeften en gedrag

In deze post-hbo-opleiding verdiep je jouw pedagogische en didactische vaardigheden ten aanzien van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Je wordt je bewust van welke competenties je verder moet ontwikkelen en hoe je deze in de praktijk brengt. Doordat je je eigen leervragen formuleert, kun je het geleerde direct in de praktijk brengen. Bovendien leer je in leerteams met en van anderen. Je krijgt kennis aangereikt over onderwijsbehoeften en gedrag, gaat op onderzoek uit en leert hoe jij jouw onderwijs zo kunt vormgeven dat dit aansluit op alle kinderen.

Inhoud
Het intake-assessment vormt de basis voor het formuleren van persoonlijke leerdoelen en het ontwikkelen van competenties. In deze opleiding stimuleren we dat de deelnemer zelfregulerend werkt en kennis creëert door de dialoog en interactie te zoeken met anderen. Binnen het leerteam vindt intervisie plaats en bespreken de deelnemers hun leervragen.

In de module sociaal emotionele ontwikkeling en groepsdynamica komt kennis van de achtergronden van de verschillende gebieden van de ontwikkeling van kinderen tussen de 0-14 jaar aan de orde. De verschillende stadia in leeftijd worden aan de hand van de gebieden fysieke-, cognitieve- (denken, taal en rekenen) en sociaal- emotionele ontwikkeling behandeld. In de werkpraktijk kan je met de opgedane kennis op adequate wijze inspelen op de verschillen tussen kinderen en hun basisbehoefte vanuit een sensitieve en responsieve houding. Deze verschillen tussen kinderen kan je in kaart brengen door observatie-instrumenten te gebruiken en gesprekken met derden te houden. Door middel van kennis over de verschillende ontwikkelstadia van kinderen ben je in staat om een leerrijke en ontwikkelingsgerichte omgeving te creëren die uitlokt tot ontwikkeling. Je leert de betrokkenheid van kinderen bij hun activiteiten te (h)erkennen gekoppeld aan de verschillende ontwikkelingsstadia. Door het vergaren van kennis, het verzamelen van informatie, het interpreteren van gegevens en het doen van observaties werk je in deze module actief aan de ontwikkeling van een kind. Ook de rol van groepsdynamica wordt in deze module behandeld. Tot slot zullen sociaal emotionele methodes verkend worden.

De uitgangspunten van pedagogische tact worden behandeld en je wordt je bewust van het eigen pedagogisch handelen en je herkent de effecten daarvan bij kinderen in de praktijksituatie.

Binnen deze module is er aandacht voor de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie, waarbij de kracht van het kind verkend wordt. Tevens is er aandacht voor de basiskennis van de uitgangspunten en de cyclus van Handelingsgericht werken. De sociaal-emotionele ontwikkeling (persoonsvormend), het pedagogisch klimaat/groepsdynamische processen (sfeer, interactiestijlen en veiligheid) en voorwaarden voor leren zoals motivatie, concentratie en zelfstandigheid staan centraal. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, specifieke ondersteuningsbehoeften: ‘Wat is specifiek? Voor wie? Hoe herkennen?’ worden behandeld.

Niet alleen ouders, maar ook leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van een ontwikkeling die niet past bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Het is het moment waarop afwijkend gedrag optreedt, de duur en de intensiteit die maken of iets wel of niet zorgelijk is (Van Yperen, 2009). Het juist signaleren van niet leeftijdsadequaat gedrag doet niet alleen een beroep op kennis en vaardigheden van de leerkracht, maar vraagt ook een opmerkzame houding, die bestempeld wordt als Pedagogische Sensitiviteit en Responsiviteit.
 

De huidige module is gericht op het verwerven van basiskennis, op de herkenning van en inzicht krijgen in de beïnvloeding van de leerontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen met ADHD en ODD of kenmerken van CD. Kinderen met ADHD hebben moeite om zichzelf te begrenzen, zowel op het gebied van concentratie als op het gebied van gedrag. Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, opstandig en ongehoorzaam, maar niet gewelddadig. Kinderen met kenmerken van CD vertonen antisociaal gedrag, zonder respect voor de rechten en gevoelens van anderen. Doel is om te komen tot handelingsgerichte adviezen om te gebruiken binnen onder andere de dagelijkse praktijk en een ontwikkelingsperspectief.

In de module internaliserend en externaliserend gedrag wordt zoveel mogelijk handelingsgericht gewerkt: wat heb jij als deelnemer nodig om jouw pedagogische sensitiviteit en responsiviteit te versterken. De module start met een beschrijving van pedagogische sensitiviteit en responsiviteit in brede zin, om zich vervolgens toe te spitsen op internaliserende problematiek. Omdat er geen exacte onderverdeling te maken is in vaardigheden die specifiek toepasbaar zijn op internaliserende of externaliserende aspecten, bepaalt de docent samen met jou en de groep welke aspecten in het kader van internaliserende problematiek essentieel zijn en welke literatuur relevant is. Aansluitend onderzoek je welke vaardigheden je reeds voldoende beheerst, en welke versterking of verbetering behoeven. Op basis hiervan bepaal je afzonderlijk jouw leervragen op basis waarvan de module getoetst en afgerond wordt.

In de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en gedragskenmerken heb je als leraar regelmatig gesprekken met externe experts. Er worden preventieve en curatieve adviezen gegeven voor zowel het handelen in de groep als ook adviezen voor de zorglijn in school. Je leert hoe je collega’s kunt coachen op het handelen in de groep en hoe je het teamleren kunt stimuleren. Coachen in het leren omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en gedragskenmerken, zodat het handelen van de leraar in de groep versterkt wordt. Collega’s coachen in de omgang met zorgplannen, HGW, ontwikkelingsperspectief, leerlingbespreking en ambulante begeleiders waarbij teamleden leren van en met elkaar.

Met meer kennis kun je beter afstemmen op de behoeften van leerlingen

Duur

Iedere module bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt afgerond met een (praktijk)opdracht waarin de deelnemer aantoont dat hij over de gewenste competenties beschikt.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 350 uur, te verdelen over de intake, zestien bijeenkomsten, zelfstudie, praktijkopdrachten, portfolio-opbouw en een eindpresentatie.

Diploma

Voor het behalen van het post-hbo-diploma volgt de deelnemer minimaal vijf modulen en rondt hij de opleiding af met een eindportfolio en eindassessment (totaal 350 SBU). Na afronding ontvang je het erkende post-hbo diploma Onderwijsbehoeften en Gedrag.

Samenwerking
De post-hbo-opleiding specialist onderwijsbehoeften en gedrag is een samenwerking met de KPZ en Iselinge Academie.

In onze bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende corona maatregelingen.

Dinsdag 08-09-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 22-09-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 13-10-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 03-11-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 17-11-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 08-12- 2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 05-01-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 19-01-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag09-02-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 02-03-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 16-03-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 06-04-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 11-05-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 25-05-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 15-06-2020 15.30-21.00 uur
Dinsdag 06-07-2020 15.30-21.00 uur
 

 

Specialist Onderwijsbehoeften en gedrag

Prijs€ 2760,-

Duur1 jaar

PlaatsDoetinchem

Startdatum22 september

inschrijven
Gerda Wassink-Harrewijn, kerndocent onderwijsbehoeften en gedrag

Gerda Wassink-Harrewijn, kerndocent onderwijsbehoeften en gedrag

 

 

Geen lerarenbeurs, wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?
Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.