Instrumentele vaardigheden

Zonder de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen kom je niet ver in onze geletterde maatschappij. Daarom is het van het grootste belang dat kinderen die basisvaardigheden zo goed mogelijk leren beheersen. Hoe eerder eventuele problemen worden gesignaleerd, hoe beter het is. Veel van die problemen kunnen via gerichte methodieken worden opgelost. Je hebt  als leerkracht daar een sleutelrol in. De inspanningen van de leerkracht doen er écht toe en kunnen het verschil maken. Dan moeten ze wel goed geïnformeerd zijn over nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen. En die op een effectieve manier en op de juiste momenten kunnen aanbieden. Onderstaande cursussen zijn als teamscholing in te zetten.

Spelend leren in een rijke, uitdagende omgeving is voorwaardelijk voor het leren lezen en schrijven. Kinderen moeten in taalgebruikssituaties de functie van taal kunnen ervaren. Je kunt hierbij denken aan het zodanig inrichten van hoeken dat deze het gebruik van taal uitlokken, zowel mondeling als schriftelijk. Klanken en letters krijgen op deze manier een functionele betekenis voor kinderen.In deze bijeenkomst krijg je praktische handreikingen hoe je kleuters op effectieve wijze kunt begeleiden bij het speels aanbieden van taal.  Je leert hoe je zowel in jouw handelen als bij het inrichten van jouw leeromgeving de kleuters kunt uitdagen en ondersteunen.

Na afloop van deze cursus ben je in staat taalactiviteiten aan te bieden en hoeken in te richten die de taalontwikkeling van kleuters stimuleren en die het fonemisch bewustzijn en de klanken- en letterkunde versterken. Zo draag je bij aan het leggen van een solide basis voor het leren lezen en schrijven.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 en 2.

Inhoud

 • taalactieve hoeken;
 • fonemisch bewustzijn;
 • letterkennis/klank-tekenkoppeling;
 • schrijfactiviteiten/Invented Spelling;
 • begrijpend luisteren;
 • omgaan met verschillen.

Duur
1 dag

In deze cursus leer je hoe je in het eerste half jaar van groep 3 de lees- en schrijfvaardigheid van jouw leerlingen kunt vergroten door gerichte activiteiten. Het uitgangspunt is dat lezen en schrijven twee kanten van dezelfde medaille zijn. Schenk je evenwichtig aandacht aan zowel lezen als schrijven, dan verbeteren het lezen en het spellen en nemen de opbrengsten toe.

De basis van goed lees- en spellingonderwijs bestaat uit enerzijds de interactieve houding van de leerkracht en anderzijds de kwaliteit van de instructie en het lees- en schrijfaanbod. Uitgangspunt hierbij is het ontwikkelen van het zelfkritisch vermogen. Preventief handelen is hierbij leidend: dreigt een leerling onverhoopt uit te vallen, dan is het belangrijk zo vroeg mogelijk in te grijpen.

Na de cursus weet je aan welke basisvoorwaarden leerlingen moeten voldoen, kun je invulling geven aan effectieve lees- en schrijfactiviteiten, ben je in staat een rijke lees- en schrijfomgeving in te richten en kun je risicolezers herkennen en ondersteunen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 3.

Inhoud

 • aandacht voor fonemisch bewustzijn en klank-tekenkoppeling;
 • werken aan de voorwaardelijke sfeer met betrekking tot lezen en schrijven;
 • het inrichten van een rijke lees- en schrijfomgeving;
 • effectieve lees- en schrijfactiviteiten;
 • omgaan met risicolezers/dyslectische kinderen, w.o. interventies zoals Connect Klanken en Letters.

Duur
1 dag

In deze cursus leer je hoe je in het tweede half jaar van groep 3 de lees- en schrijfvaardigheid van jouw leerlingen kunt vergroten door gerichte activiteiten. Lezen en schrijven zijn twee kanten van dezelfde medaille: als u evenwichtig aandacht geeft aan zowel lezen als schrijven, verbeteren zowel het lezen als het spellen en nemen de opbrengsten toe. Uitgangspunt is het ontwikkelen van het zelfkritisch vermogen. Preventief handelen is hierbij leidend: mocht een leerling dreigen uit te vallen, dan is het belangrijk zo vroeg mogelijk in te grijpen.

Je krijgt praktische handvatten hoe om te gaan met leerlingen in de risicozone. Na de cursus weet je aan welke basisvoorwaarden leerlingen moeten voldoen, kun je invulling geven aan effectieve lees- en schrijfactiviteiten, ben je in staat een rijke lees-en schrijfomgeving in te richten en kun je risicolezers herkennen en ondersteunen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 3.

Inhoud

 • van aanvankelijk naar voortgezet lezen;
 • het inrichten van een rijke lees- en schrijfomgeving;
 • effectieve lees- en schrijfactiviteiten;
 • omgaan met risicolezers/dyslectische kinderen, w.o. interventies zoals Connect Woordherkenning en Connect Vloeiend Lezen.

Duur
1 dag

Werkwoordspelling is voor sommige kinderen geen eenvoudige zaak. Een van de methodieken om dit succesvol aan het leren is het vijfstapsmodel. Met het planmatig aanbieden daarvan leer je de hiaten herkennen en deze aan te vullen met betekenisvolle en uitdagende activiteiten.

Na afloop van deze cursus bruis je van de ideeën om werkwoordspellinglessen op te zetten volgens het vijfstapsmodel, die aansluiten bij de diverse onderwijsbehoeften in de groep. De theorie kent voor jou geen geheimen meer en je kunt deze probleemloos omzetten in de praktijk van de werkwoordspellinglessen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 6, 7 en 8.

Inhoud

 • het vijfstapsmodel voor werkwoordspelling;
 • aandacht voor zinsontleding in relatie tot werkwoordspelling;
 • opzet effectief aanbod werkwoordspelling;
 • het belang van spellingbewustzijn en spellinggeweten bij werkwoordspelling;
 • aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen;
 • referentieniveaus, tussendoelen en leerlijnen;
 • de relatie met spellen en stellen.

Duur
1 dag

Brugklassers die niet klaar zijn voor de taken die hen in het voortgezet onderwijs wachten, dat is het schrikbeeld van veel leerkrachten. Veel leerlingen weten niet hoe ze teksten moeten begrijpen en informatie op een goede manier kunnen verwerken.

In deze cursus maak je kennis met recente inzichten rond begrijpend lezen, informatieverwerking en studievaardigheden. Je leert hoe jouw lessen leerlingen een goede startpositie kunnen geven in het vervolgonderwijs van hun keuze. Differentiatie is hierbij het sleutelwoord. Een toekomstige vwo‘er moet straks over andere vaardigheden beschikken dan een vmbo‘er. Beide uitersten hebben hun eigen instructie en aanpak nodig. Door de cursus krijg je een nieuwe kijk op jouw leerlingen.

Voor wie?
Leerkrachten groep 7 en 8.

Inhoud

 • begrijpend lezen, luisteren en kijken;
 • het puberbrein en executieve functies;
 • studievaardigheden op niveau;
 • modelling (hardop denkend voordoen);
 • gedifferentieerd aanbod richting vo;
 • referentieniveaus;
 •  effectieve leeromgeving.

Duur
1 dag

Jonge kinderen komen in het dagelijkse leven veelvuldig in aanraking met belangrijke rekenervaringen op het gebied van meten en meetkunde. Dit vraagt een andere rekendidactiek dan bij het ontwikkelen van getalbegrip.

In deze cursus ontdek je dat er in een kleutergroep veel dagelijkse momenten zijn om met jonge kinderen te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren en te ervaren op het gebied van meten. Het gaat om verwonderen en ontdekken. Na deze cursus ben je in staat de dagelijkse meet- en meetkundige ervaringen van kinderen te gebruiken of te plannen voor een afgestemd aanbod in jouw groep.

Voor wie?
Leerkrachten in groep 1 en 2.

Inhoud

• rekendidactiek meten en meetkunde;

• leerlijnen meten en meetkunde;

• inrichten van een rijke leeromgeving met uitdagende activiteiten;

• vormgeven aan ontdekkend leren.

Duur
1 dag

Het belang van automatiseren en memoriseren

‘Als kinderen de basisbewerkingen geautomatiseerd hebben en in hun langetermijngeheugen hebben opgeslagen als rekenfeit of beschikken over verkorte, routinematige rekenprocedures, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven.’ Hans van Luit, hoogleraar Educatie en pedagogiek, Universiteit Utrecht

Het automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) vormt de basis voor het verdere rekenen. In de bovenbouw worden de rekenvaardigheden complexer, maar niet alle bovenbouwleerlingen hebben de basisvaardigheden even goed onder de knie. Daarom is het van belang juist in de middenbouw veel aandacht te besteden aan automatiseren en memoriseren.

Tijdens deze cursusdag gaan we in op de begrippen automatiseren en memoriseren en wat je als leerkracht kunt doen om deze processen goed te laten verlopen. Je gaat naar huis met veel ideeën voor werkvormen die het oefenen voor kinderen aantrekkelijker maken.

Voor wie?
Leerkrachten groep 3, 4 en 5.

Inhoud

 • een heldere leerlijn voor rekenen tot 100 en de cruciale overgangen daarin;
 • wat is het verschil tussen automatiseren en memoriseren?
 • de didactiek van automatiseren en memoriseren;
 • inzet van rekenspellen;
 • praktische tips en werkvormen.

Duur
1 dag

Op elke school en in iedere klas zijn kinderen voor wie het halen van rekendoelen lastig is. Het tempo is voor hen te hoog of de rekenstof te ingewikkeld. Voor de zwakke rekenaars zijn de leerstappen in de methode te groot. Naast de groep zwakke rekenaars is er een kleine groep kinderen met ernstige rekenproblemen. Voor deze kinderen geldt een andere aanpak. Voor deze groep is alleen meer tijd en aandacht niet de oplossing, maar is een andere aanpak vereist. Onderzoek wijst uit dat de resultaten van een eigen leerlijn te mager zijn. Wat kun je als leerkracht doen om jouw leerlingen te helpen groeien?

Tijdens deze cursus gaan we in op de vraag hoe je deze kinderen kunt helpen. Uitgangspunt is goed onderwijs! Daarna kijk je wat extra nodig is door het gebruik van de rekenmodellen. Je ontdekt wat het verschil is tussen zwakke rekenaars en kinderen met ernstige rekenproblemen en welke verschillende aanpakken er zijn voor beide groepen.

Voor wie?
Leerkrachten van groep 3 t/m 8.

Inhoud

• didactiek van het rekenonderwijs;

• het gebruik van de rekenmodellen ten bate van zwakke rekenaars;

• het voorkomen van problemen;

• didactiek van de verlengde instructie;

• het belang van hardop denken door leerlingen;

• het werken met de vertaalcirkel;

• het diagnostisch rekengesprek;

• hulp aan kinderen met ernstige rekenproblemen.

Duur
1 dag

Het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) is inmiddels redelijk bekend in het basisonderwijs. Het ERWD-protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenonderwijs en voor planmatig werken aan verbetering van het rekenonderwijs op school, groeps- en kindniveau.

In de cursus gaan we aan de slag met het begrip goed rekenonderwijs, verbetertips en het ontwikkelen van rekenbeleid op jouw school. Het protocol ERWD wordt daarin opgenomen. Je gaat naar huis met veel tips en materialen, zodat je zelf een eigen beleid en protocol voor jouw school kunt maken.

Voor wie?
Rekencoördinatoren, rekenspecialisten en ib’ers.

Inhoud

 • analyse van het rekenonderwijs op de school;
 • het ontwikkelen van rekenbeleid;
 • het opstellen van een plan van aanpak;
 • vertaling van het protocol ERWD naar de eigen school.

Duur
1 dag

Uw leervraag is het uitgangspunt. Op basis van uw teamscholingsvraag maken we een teamscholing afgestemd op uw leervraag. Deze verzorgen we dan op een locatie naar keuze.